105th Shree Khatu Shyam Kirtan Kurukshetra 19 August 2017

105th Shree Khatu Shyam Kirtan Kurukshetra 19 August 2017 – Shree Khatu Shyam Mandir, Sikar, Rajasthan
19-august-2017-khatu-shyam-kirtan-kurukshetra

104th Shree Khatu Shyam Kirtan & Bhandara Kurukshetra 6 August 2017

104th Shree Khatu Shyam Kirtan & Bhandara Kurukshetra 6 August 2017 – Shree Khatu Shyam Ji Mandir, Draupadi Koop, Brahmsrover, Kurukshetra
6-august-2017-khatu-shyam-kirtan-kurukshetra

103th Shree Khatu Shyam Kirtan Kurukshetra 3 August 2017 (Ekadashi)

103th Shree Khatu Shyam Kirtan Kurukshetra 3 August 2017 (Ekadashi) – Shree Khatu Shyam Ji Mandir, Draupadi Koop, Brahmsrover, Kurukshetra
3-august-2017-khatu-shyam-kirtan-kurukshetra

103th Shree Khatu Shyam Kirtan Kurukshetra 3 August 2017 (Ekadashi) News
3-august-2017-khatu-shyam-kirtan-kurukshetra-news