Latest Updates

41th Khatu Shyam Bus Yatra 3-4 December 2016 Group – Shyam Pariwar Kurukshetra

41th Khatu Shyam Bus Yatra 3-4 December 2016 Group – Shyam Pariwar Trust Kurukshetra | Shree Khatu Shyam Mandir, Shree Salasar Balaji Mandir, Rani Sati Mata Mandir, Agroha Dham40th Khatu Shyam Bus Yatra 13-14 November 2016 Group – Shyam Pariwar Kurukshetra

40th Khatu Shyam Bus Yatra 13-14 November 2016 Group – Shyam Pariwar Trust Kurukshetra | Shree Khatu Shyam Mandir, Shree Salasar Balaji Mandir, Rani Sati Mata Mandir, Agroha Dham39th Khatu Shyam Bus Yatra 15-16 October 2016 Group – Shyam Pariwar Kurukshetra

39th Khatu Shyam Bus Yatra 15-16 October 2016 Group – Shyam Pariwar Trust Kurukshetra | Shree Khatu Shyam Mandir, Shree Salasar Balaji Mandir, Rani Sati Mata Mandir, Agroha Dham38th Khatu Shyam Bus Yatra 10-11 September 2016 Group – Shyam Pariwar Kurukshetra

38th Khatu Shyam Bus Yatra 10-11 September 2016 Group – Shyam Pariwar Trust Kurukshetra | Shree Khatu Shyam Mandir, Shree Salasar Balaji Mandir, Rani Sati Mata Mandir, Agroha Dham37th Khatu Shyam Bus Yatra 13-14 August 2016 Group – Shyam Pariwar Kurukshetra

37th Khatu Shyam Bus Yatra 13-14 August 2016 Group – Shyam Pariwar Trust Kurukshetra | Shree Khatu Shyam Mandir, Shree Salasar Balaji Mandir, Rani Sati Mata Mandir, Agroha Dham