Latest Updates

46th Khatu Shyam Bus Yatra 13-14 May 2017 Group – Shyam Pariwar Kurukshetra

46th Khatu Shyam Bus Yatra 13-14 May 2017 – Shyam Pariwar Trust Kurukshetra | Shree Khatu Shyam Mandir, Shree Salasar Balaji Mandir, Rani Sati Mata Mandir, Agroha Dham45th Khatu Shyam Bus Yatra 30 April – 1 May 2017 Group – Shyam Pariwar Kurukshetra

45th Khatu Shyam Bus Yatra 30 April – 1 May 2017 Group – Shyam Pariwar Trust Kurukshetra | Shree Khatu Shyam Mandir, Shree Salasar Balaji Mandir, Rani Sati Mata Mandir, Agroha Dham44th Khatu Shyam Bus Yatra 18-19 March 2017 Group – Shyam Pariwar Kurukshetra

44th Khatu Shyam Bus Yatra 18-19 March 2017 Group – Shyam Pariwar Trust Kurukshetra | Shree Khatu Shyam Mandir, Shree Salasar Balaji Mandir, Rani Sati Mata Mandir, Agroha Dham43th Khatu Shyam Bus Yatra 11-12 February 2017 Group – Shyam Pariwar Kurukshetra

43th Khatu Shyam Bus Yatra 11-12 February 2017 Group – Shyam Pariwar Trust Kurukshetra | Shree Khatu Shyam Mandir, Shree Salasar Balaji Mandir, Rani Sati Mata Mandir, Agroha Dham42th Khatu Shyam Bus Yatra January 2017 Group – Shyam Pariwar Kurukshetra

42th Khatu Shyam Bus Yatra January 2017 Group – Shyam Pariwar Trust Kurukshetra | Shree Khatu Shyam Mandir, Shree Salasar Balaji Mandir, Vrindavan, Rani Sati Mata Mandir, Agroha Dham